Disseny i Construcció de terrasses a Girona

Obra nova

 • Dissenyem i construim la seva terrassa
 • Formació de pendents amb formigò cel·lular o formigò de ciment portland
 • Realització de treballs de preparació com fer regates, mitjes canyes, etc...
 • Posterior acabat de la coberta segons projecte: cobertes ajardinades, transitables, no transitables, invertides, ecològiques..
 • Cobertes ajardinades
 • Cobertes transitables 
 • Cobertes no transitables
 • Cobertes invertides
 • Cobertes acabades amb grava
 • Jardineres
 • Murs
 • Canals
 • Sostres de fusta
 • Interiors de vivendes 

Processos

Formació de Pendents

Després de la col•locació dels tocs, s'aplica el formigó, sigui cel•lular o de morter de portland, per desnvolupar la terrassa.  

Regates i mitges canyes

És l'últim pas a realitzar abans de l'impermeabilització, la preparació és fonamental per una bona impermeabilització, [COMPANY_NAME_BRANDING] s'encarrega de tots els treballs de preparació de cobertes i de formació de pendents de forma directa.

Replantajament i Col•locació de Tocs

És el primer pas a realitzar a la coberta abans de l'aplicacó del formigó 

Cobertes Ajardinades

Aquestes són un tipus de cobertes en les que la selecció específica dels materials a instal•lar és fonamental, així com una instal•lació professional i impecable, per aconseguir uns resultats garantits al 100%

Cobertes Transitables

En aquest tipus de cobertes després de l'impermeablització corresponent, es procedeix a fer l'acabat sigui amb acabat ceràmic , paviment o acabat amb fusta

Cobertes no transitables

Són un tipus de cobertes que no tenen un trànsit habitual i no necessiten un acabat ceràmic, per tant, en aquest tipus de terrasses l'acabat de la impermeablitizació serà definitu.

Jardineres

Les jardineres, degut a la seva funció i la constant presència de l'aigua per regar les plantes, han de ser ben impermeabilitzades i acabades per evitar problemes de filtracions, les jardineres han de ser un motiu de relaxament i tranquil•litat, no pas de preocupació. [COMPANY_NAME_BRANDING] li garanteix una solució eficaç sense que se n'hagi de preoucpar mai més. 

Cobertes industrials tipus DECK

 • Aquest és el tipus més practic de cobrir una nau amb màxima seguretat i qualitat
 • Es construeix a partir de la instal•lació de planxes metàl•liques i posterior col•locació de plaques d'aillant i acabat amb làmines asfàltiques soldades.

Murs

En els murs l' impermeabilització i el drenatge de l'aigua és fonamental per evitar les possibles filtracions i humitats a l'interior. En aquests casos l'impermeabilització es pot realitzar mitjançant l'aplicació de pintures o bé de làmines asfàltiques soldades   i , en qualsevol cas, es pot acabar amb làmina modular drenant.

Canals

Són el punt d'una teulda on van a prar les aigües pluvials i que més atenció requereixen a l'hora d'impermeabilitzar o aillar.

Sostres de Fusta

La millor manera de protegir un sostre de fusta i evitar problemes posteriors d'humitats

© 2022 IMPERGISA Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL